BetaTest v0.35 PRIZM Community RUS
Номер Уровень Кошелек Баланс Структура
11PRIZM-N33C-WJT3-HW93-CAPWV12.663847.15
22PRIZM-39B7-ZL28-GSUZ-P2EZJ3637.77209.38
33PRIZM-NX4A-2579-22EJ-3GBK613.74195.64
44PRIZM-JDJS-AC4F-C8ZM-3MUDN101.7193.93
55PRIZM-9MXP-79V6-TWUG-8LSPM5.9188.02
66PRIZM-4KY5-F8AV-EVDV-PV5SQ88.020